Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Tebliği Yayınlandı

Yazdır PDF

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/21)

 

            Amaç : Bu Tebliğ, Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2010/299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır

  

            Tarımsal  danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, sorumlulukları   

             Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir. 

          a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

          b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

          c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

          ç) Serbest tarım danışmanları.

 

            Destekleme Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Satın Alacak Tarımsal İşletmeler ve Ödeme Miktarı

            Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır.

          a) Çifti kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

          b) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,

         

          1) Örtü altında en az 3 dekar,

          2) Bağ-Bahçe de  en az 10 dekar,

          3) Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak,

          4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana,

          5) En az 50 adet arı kolonisine, 

          6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.

          Yönetmelik ve uygulama esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

            Tarımsal İşletmelerden İstenecek Belgeler, Başvuru Tarihi ve Başvuru İşlemleri, Askı İşlemleri, Listeler  ve Ödeme

         

            Tarımsal işletmelerden istenecek belgeler

         a) Başvuru formu ve taahhütname  (Ek-1) ile tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2). Bu formlar Tebliğin 7 nci madde 1 inci fıkrada belirtilen kayıt sistemlerine uygun olarak doldurulur. Tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2), kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak onay makamınca onaylanır.

          b) Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,

          c) Tarımsal işletme bilgileri formunun (Ek-2), onaylanmaması durumunda, tarımsal işletmeden, aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.

          1) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,

          2) AKS belgesi,

          3) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

          4) Hayvan Pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

          5) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

          ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşlar tarafından son başvuru tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne verilecek liste (EK-3), fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu.

          d) Tarımsal işletme; TYDD başvurmuş ancak TYDD son başvuru tarihine kadar tarımsal danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bildirimde bulunmaz ve ücretinin ödenmiş olması kaydıyla tarımsal işletme adına düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu il/ilçe Müdürlüğüne teslim etmez ise listeler askıya çıkmadan önce bu belgeyi il/ilçe Müdürlüğüne teslim edebilir ve başka eksiği yok ise başvuru tamamlanır. Ayrıca bu kişiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşa Yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince İl Teknik Komitesi tarafından uyarma cezası verilir.

 

          Başvuru tarihi ve başvuru işlemleri, 

          Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD)’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler. Birden fazla İlde tarımsal üretim yapan ve danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmeler sadece ÇKS’ne kayıtlı olduğu İlden TYDD için müracaat ederler.

 

         Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Cezai Sorumluluklar ve Ceza Hükümleri

         Desteklemeden yararlanamayacaklar

            Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarımsal işletmeler,

          (2) Bu Tebliğin 9 uncu  maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar,

          (3) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,

          (4) Kamu tüzel kişileri,

          (5) ÇKS’ de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerde TYDD’ne müracaat edenler,

          (6) Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, men edildiği süre boyunca,

          (7) Tarımsal danışmanlık hizmet  faturası veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu verilmeyen ve tutarı TYDD  miktarından daha az olan tarımsal işletmeler, TYDD’den yararlanamazlar.

 

         Cezai sorumluluklar ve ceza hükümleri

          (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.

          (2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.

          (3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Ziyaretçi İstatistikleri

Bugün272
Dün857
Bu Hafta7481
Bu Ay18267
Toplam Ziyaretçi Sayısı535489

Currently are 13 guests online

İletişim Bilgileri

T.C Amasya Valiliği İl  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

* Address: Kirazlıdere Mah. Tarım Sok.

* Tel: 0 358 218 2990-91

* Email: bilgi@amasyatarim.gov.tr

* Website: www.amasyatarim.gov.tr

malatya oto kiralama kayan yazı led grafik led ekran grafik led ekran palet streç fotograf kağıdı bitmeyen kartus tokat oto kiralama led aydınlatma led ampül apple inşaat